בֿאניס

לוקאליטאס אי אעײונטאמײנטו פראנסיסה
     


Vannes
בֿאניס

Bandeira de Vannes בֿאניס Escudo de Vannes בֿאניס
France jms.png
פאאיס פראנצייה
פוזיסיון
• אלטורא 22 m
סופירפיסײ n/d
פובלאסיון 51.756
• דינסידאת "1669 /km²
גינטיליסיו vannetais, vannetesise
אלקאדי françois goulard (UMP) 2001-2008
הוזֿה ויב [בֿאניס][1]


בֿאניס (אין בריטון גױנית) איס אונה לוקאליטאס אי אעײונטאמײנטו פראנסיסה, סיטואדא איניל דיפארטאמײנטו דה מורביעאן אי אין לה ריגײון דה בריטאנײה. סוס אביטאנטיס סון דינומינאדוס, אין פראנסיס בֿאניטה.גיוגראפײהTrocar

לה שיבדאת סה תופא אין לה אורײה זיפטינטרײונאל דיל גולפו דה מורביעאן, איניל איסטואריו דיל ריו מארל. סה תופא א 15 קילומיטרוס דיל אוזיאן אטלאנטיקו. אקטואלמינטה דיספוזא דה איסטאסײון דה טרין אי אוטופיסטאס.

דימוגראפײהTrocar

לה אגלומיראסײון אורבאנה דה בֿאניס אינקלוײ דוס פרובֿינסײאס: בֿאניס אי סאנט-אבֿ, פור און טוטאל דה 24 אאײונטאמײנטוס. פיסי א סית לה קאפיטאל באניס נו איס לה שיבדאת מאז פובלאדא דיל דיפאטאמײנטו דה מוריעאן: איסטא איס לורײנת.

קוריוזיטאTrocar

איניל ריפירינדו אינריבה לה קוצטיטוסײון איברופיה לוכרו איל סי קון און 62,73% דה לוס בֿוטוס.

איסטורײהTrocar

פונדאדא אל פינאל דיל סײקלו 1 א.ק., לה שיבֿדאת גאלורומאנא סי אימפלאזאבא אין לה קולינא דה בױסמורו דומיניאנדו איל ריו. קון איל נומברי דה דארײוריטום, סי אורגאניזאבא אין טורנו א און אמפליו פורו, סינטרו דיל פודיר אדמיניצטראטיבו אי פוליטיקו דה לה טריבו דה לוס בֿאיניטי, אונה טריבו קומונמינטה אזוסײאדא קון לוס גאלוס אי דירוטאדוס פור זוליו ציזאר איניל 56 א.ק., נו איס סיגורו סי איסטוס ביניטוס אי לוס פואיבלוס אומונימוס דיל נורת דה איטאלײה סון לוס מיזמוס, אפילו איס מאז קה פרובאבלי. איל פואירטו פאבוריסיה לה אקטיבֿיטאס קומירצײאל דה לה שיבֿדאת. אל פינאל דיל צײקלו 3 ד.ק., סי קוצטרוײו און קאצטרו אין לה בֿיסינא קולינא דה מינה. דיסדה איל צײקלו 5 בֿאניס איס זידה איפיזכופאל. לה שיבֿדאת סי דיזבֿילופו אין טורנו א לוס דוס פולוץ דה לאס קולינאס דה מינה –אנדה סי אידיפיקו לה קאטידראל- אי דה לה קולינה דה בױסמורו. איסטה אולטימו נוקליו סי אבאנדונארײה אין לה אלטא אידאת מידיה. אין לוס צײקלו 12 אי 13 סי פרודוזירון אובראס דה רינובֿאסײון דה לה שיבֿדאת: סי ריקונצטרוײו לה קאטידראל, סי מיזורארון לאס מוראײאס אי סי איסטאבליסיו אונה רית ביארײה סינטראדה אין טורנו א לוס אידיפיצײוס פרינציפאליס. אל פינאל דה לה אידאת מידיה, בֿאניס אירה און דה לאס פרינציפאליס שיבֿדאדיס בריטונאס. אינטרה 1675 אי 1689 איל פארלאמינטו דה בריטאנײה פואי אובליגאדו א אבאנדונאר סו סידה אבֿיטואל אין ריניס, פאסאנדו א בֿאניס. איסטה פאקטו אימפולסו לה אידיפיקאצײוניס דה מואיבֿאס קונצטרוסײוניס, סובֿריטודו איניל סור דה לה שיבֿדאת. טאמבײן סי איזטאבליסיו אונה רית דה דיצטריבוסײון דה אגוה פוטאבלה אי סי קונצטרוײרון פאסיוס ארבולאדוץ קה אימבײאיבײרון לה שיבֿדאת. איל טרין ײאיגו אין 1862.

אירמאנאמײנטוסTrocar

כוכעאבין, אלמאניה


מונס, בילזיקה


פאראם, רײנו אונידו