איל קאשטיײאנו (או קאסטיליאנו) איס און אידיומה רומאנצי. אין איל אנײו 2000 אירה פֿאבֿלאדו פור אפרוקסימאדאמינטי 264 מיײוניס די פירסונאס. אקטואאלמינטי איל נומירו די פֿאבֿלאנטיס סופירה לוס 500 מיײוניס, פֿאזינדו דיל קאשטיײאנו לה טריזירה לינגוה מאס פֿאבֿלאדה דיל מונדו אי לה סיגונדה מאס אימפורטאנטי.


Ikono de esbozo
Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.