לאטין

איל לאטין איס אונה לינגואה מואירטה. אוריג'ינאריה די לה לינגואה טריבאל די לוס קאזאליס דיל מונטי פאלאטינו אין לה ביירה דיל ריו טיביר די לה ריג'יון סינטראלה די לה פינינסולה איטאליקה. איסטיס קאזאליס פיש'אן אל סייקולו 10 אמי. אימפיש'אנדו אין איל סייקולו 9 אמי, סי קונסולידארון אין פ'ורמאר סיב'דאד די רומא. לה פונטינסייה פוליטיקה די לה סיב'דאד סיגייה קריסיינדו פור נואיב'י סייקולוס, אסטה קי איל אימפיריו קי מאנש'דאב'ה קונטרולאב'ה קאסי טודה ריג'יון די איב'רופה, אפריקה בוריאל אי אסייה אאוסטראלוקסידינטאל.

דיב'ידו אה איסטה איסטורייה, איל לאטין קומו אב'לאדו פור לוס סיב'דאנוס אי סוג'יקטוס דיל אימפיריו רומאנו, אה טינידו גראן השפעות אין לאס לינגואס די דיש'אס ריג'יוניס, אי לאס קי סון דיסינדיינטיס דיל לאטין, אי לאס קומו רוסה, אינגליסה, גרייגה קי אן מאנטינידו ג'יניולג'יאס דיסטינטאס. אקטואלמינטי, איל לאטין אוריג'יונאל סי אימפליאה קומו לינגואה ליטורג'יקו די אלגונוס גרופוס די לה איגליזיה קריסטיאנה קאטוליקה רומאנה.